Nahlížení do dokumentace

Každý klient má právo (dle zákona č. 372/2011 Sb.) nahlédnout do zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby hospitalizace v našem rehabilitačním ústavu. Pokud chcete toto právo využít, postupujte prosím dle níže uvedených informací. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o pořízení výpisů, opisů nebo kopii ze zdravotnické dokumentace dostanete na oddělení nebo je možno ji vytisknout na internetových stránkách www.rehabilitacnicentrummezibori.ahc.cz. Formulář je nutné založit do zdravotnické dokumentace. K žádosti je nutné předložit patřičné doklady k ověření Vaší totožnosti.

Kdo může ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

 • Sám pacient nebo zákonný zástupce
 • Osoba, kterou určil pacient
 • Jde-li o pacienta, který nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu určit osoby, které mohou být o - jeho stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké (tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manžel/ka, sourozenec, partner/ka)
 • Osoba, která je pacientem uvedena na formuláři – Poučení a souhlas s hospitalizací. Tento formulář pacient vyplňuje a podepisuje při přijetí do rehabilitačního ústavu.
 • Osoba zmocněná na základě plné moci
 • Opatrovník

Jak žádat o nahlížení, pokud jste právě hospitalizovaný/á?

Zdravotnická dokumentace obsahuje mnoho záznamů a listů, ke kterým Vám smí podat informace pouze lékař. Lékaři mají na oddělení, kde právě ležíte další povinnosti vůči ostatním pacientům, a proto se Vám bez předchozí domluvené schůzky nemohou okamžitě věnovat a vysvětlovat záznamy ve Vaší dokumentaci. Postupujte následovně:

 • Ústně požádáte lékaře na oddělení, který Vás ošetřuje, že byste rád/a nahlédl/a do dokumentace a zároveň upřesněte, o jaké záznamy máte zájem. Máte právo na úplnou dokumentaci.
 • Lékař si s Vámi dohodne termín schůzky za účelem nahlížení do dokumentace. Během nahlížení se nesmí provádět žádné zásahy do dokumentace (škrtání, vpisování, odebírání listů apod.) Během nahlížení, není možné z provozních a technických důvodů provádět kopie. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo na oddělení.
 • V závěru schůzky s Vámi lékař nebo pověřený pracovník vyplní žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace a tato žádost je vložena do Vaší zdravotnické dokumentace. Stejným způsobem se postupuje v případě, že o nahlížení žádá osoba blízká pacienta právě hospitalizovaného.

Jak žádat o nahlížení, pokud jste již byl/a propuštěn/a z nemocnice?

 • Vyplníte žádost na formuláři – Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Tento formulář získáte na našich webových stránkách nebo u vrchní sestry. Svoji totožnost prokážete občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.
 • Do 3 pracovních dnů Vám bude sdělen termín schůzky za účelem nahlížení do zdravotnické dokumentace.
 • Během nahlížení nesmíte provádět žádné zásahy do dokumentace.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého

 • Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává v kanceláři vrchní sestry.
 • Mohou osoby, které za svého života pacient určil záznamem ve zdravotnické dokumentaci.

Jak žádat o pořízení kopie, výpisu, opisu ze zdravotnické dokumentace?

 • Vyplníte formulář – Žádost o pořízení výpisu, opisu, kopie (je dostupná na webových stránkách nebo na daném oddělení).
 • Tuto žádost buď zašlete poštou, nebo odnesete osobně do kanceláře vrchní sestry. V žádosti vyznačíte, jakou část zdravotnické dokumentace chcete kopírovat apod.
 • Dokumentaristka vyhledá zdravotnickou dokumentaci a pořídí požadované kopie.
 • Vrchní sestra Vás vyzve ( telefonicky , e-mailem) k převzetí a zaplacení poplatku v určeném termínu (na pořízení kopie je ze zákona stanoveno 30 dnů).

Jak zaplatíte za pořízení kopie?

Platba je přijímaná v hotovosti v kanceláři vrchní sestry, která Vám bude nápomocná při vyřizování žádosti. Bude vám vystaven pokladní lístek dle ceníku.

Upozornění: Před vydáním pořízených kopií, budete vyzváni k prokázání své totožnosti a jaký je vztah k pacientovi.

K ověření totožnosti je nutné předložit:

 • Žádost podává pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník – občanský průkaz příp. cestovní pas.
 • Pokud žádá opatrovník, je třeba dále doložit rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem pacienta
 • Žádost podává osoba určená pacientem – pacient tuto osobu určil v souhlasu s hospitalizací – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Žádost podává osoba blízká – průkaz totožnosti, kopii rodného nebo oddacího listu dokládající jeho vztah k pacientovi. U ostatních je nutnost čestného prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi ( druh/družka apod.)

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ? KONTAKTUJTE NÁS.

otazník NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE

Co si mám připravit na hospitalizaci?east

wifi

WiFI zdarma

parkovani

Parkování v areálu

personal

Odborný personál

stanice

Dvě stanice

AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.o.
phone_android +420 476 748 161